V souvislosti se zavedením leteckého standardu EN 9100, je vyžadován souhlas poskytovatelů s dodržením níže uvedených obchodních podmínek:

 • Ověřit proces schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení v provozu poskytovatele
 • Ověřit kvalifikaci pracovníků poskytovatele
 • Definovat dodavateli požadavky na systém řízení a kvality
 • Definovat a specifikovat poskytovateli výkresovou dokumentaci, požadavky na proces, instrukce pro kontrolu a další relevantní technické údaje.
 • Pakliže není uvedeno jinak v objednávce, tak dodavatel je povinen dodat materiál shodný s normou, která je aktuální ke dni vystavení objednávky
 • Umožnit kontrolu, ověřování (včetně ověřování výrobního procesu), využívání statistických metod pro přijetí produktu a související instrukce pro přijetí produktu organizací
 • Na vyžádání dodat zkušební vzorek pro schválení návrhu, kontrolu/ověřování, zkoumání, audit
 • Poskytovatel je povinen společnosti Carry Goods s.r.o. podat informaci ohledně vzniklých neshodných produktů během výroby
 • V případě vzniku neshody musí poskytovatel písemně požádat o schválení nakládání s neshodným produktem v režimu uvolnění do výroby – oprava, přepracování
 • Poskytovatel je povinen informovat o změnách provedených na produktu, změny dodavatelů, subkontraktorů, event. zásadních změnách ve společnosti, které mohou mít vliv na výrobu
 • Informace o produktu získané od Carry Goods musí poskytovatel přenést do výrobního řetězce na své subdodavatele.
 • Poskytovatel je povinen archivovat veškeré informace k produktu, objednávky, dodací listy, atesty, výsledky materiálových rozborů atd. minimálně po dobu 10let. Na vyžádání musí být schopen předmětné informace poskytnout zákazníkovi tzn. Carry Goods s.r.o. obratem, nejpozději do 3 dnů od předání požadavku ze strany Carry Goods. V případě, že dodavatel nemůže dodržet uvedený požadavek a informace udržet po definovanou dobu, musí neprodleně informovat objednatele (Carry Goods s.r.o.). Po uplynutí archivační doby je poskytovatel povinen veškeré informace jednoznačně zničit. Toto je platné v celém dodavatelském řetězci.
 • Poskytovatel musí umožnit a zajistit právo přístupu zástupce Carry Goods s.r.o. včetně zákazníka a příslušného státního orgánu do výrobních prostor, na každé úrovni dodavatelského řetězce, a ke všem souvisejícím záznamům.
 • Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Pro dodržení dodacích lhůt je rozhodující dojití zboží k objednavateli, nebyla-li učiněna žádná jiná písemná dohoda. Objednavatel musí být okamžitě informován, nastanou-li okolnosti nebo je zřejmé, že dodací lhůta nemůže být dodržena.
 • Při expedici dílů od poskytovatele musí být přiložen dodací list včetně prohlášení o shodě

Přijetím objednávky poskytovatel souhlasí s uvedeným bez výhrad.

 

V Plzni dne 15.6.2021

—————————————————————————————————————————

Business Conditions of Carry Goods Ltd

Introduction of Aerospace Standard EN 9100 requires agreement of suppliers with keeping the business conditions stated below:

 • To verify the process of approval for products, procedures, processes and equipment in the working premises of a supplier
 • To verify qualification of supplier´s employees
 • To define requirements regarding management and quality system to the supplier
 • To define and specify drawing documentation, process requirements, control instructions and other relevant technical data
 • Unless otherwise stated in the order, the supplier is obliged to deliver material identical to the standard that is current on the date of issue of the order
 • To enable controls, verifications (including production procedures verification), use of statistic methods for products acceptance and related instructions for accepting products by the company
 • In case of a discrepancy , the supplier must request, in writing, approval regarding manipulation with incongruent products within the mode of releasing such products into production – repairing, reworking)
 • The supplier is obliged to inform about products modifications, new suppliers or subcontractors, or, as the case may be, fundamental changes in the company which could have an impact on the production
 • The supplier must transfer product Information obtained from Garry Goods to the subcontractors
 • The supplier is obliged to file all information regarding the products, orders, delivery notes, certificates, material analyses results, etc. for the time period of 10 years as a minimum. When asked, he must be able to provide related information to the customer, which means Carry Goods Ltd., by return, at least within 3 days from receiving such a requirement from Carry Goods side. In case that the supplier is not able to carry out such a requirement and is not able to keep the information for the time defined, he must inform the customer (Cary Goods Ltd.) without delay. This is obligatory within the whole supplier chain.
 • The supplier must enable and ensure the access right for representatives of Carry Goods Ltd., including the company customers andy competent state authority, into production premises at every level of the supplier chain and to any records related.
 • Agreed dates and deadlines are binding. In order to meet the delivery times, it is critical for the goods to be delivered to the customer if no other written agreement has been made. The customer must be immediately informed when circumstances occur or it is clear that the delivery time can not be met.
 • When sending parts from the provider, a delivery note including a declaration of conformity must be enclosed

Accepting an order, the supplier assents to the stated conditions without reserve.

 

 

In Pilsen, on 15/6/21

.